IBD2023

>>"List of selected oral and poster presentations is ready for download". >> >>  CONTACT US: infoibd2023@gmail.com

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://www.biodconference.org/wp-content/uploads/2016/02/biod4-1-3.jpg’ attachment=’730′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading heading=’ประกาศผลบทคัดย่อ’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’][/av_heading]
[/av_section]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ

คณะกรรมการวิชาการฯ ได้คัดเลือกการนำเสนอ “ผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral) และภาคโปสเตอร์(Poster)” สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “BioD4 : Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ตามรายชื่อท้ายประกาศ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย ขอให้กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยชำระค่าลงทะเบียนมาที่

ชื่อบัญชี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์

หมายเลขบัญชี : 080-00000-1-0

หากชำระเงินแล้ว สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมายังในระบบลงทะเบียน online  หรือ อีเมล์ biod@biotec.or.th และหากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ 

 1. บทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการใน ภาคบรรยาย (Oral) หากมีความประสงค์จัดทำผลงานฉบับเต็มภาษาอังกฤษให้เขียนตามรูปแบบฟอร์มวิชาการของวารสาร The Natural History Bulletin of the Siam Society (http://www.siam-society.org/pub_NHB/nhb_index.html) หรือ หากท่านประสงค์ส่งผลงานฉบับเต็มภาษาไทยให้เขียนตามรูปแบบฟอร์มผลงานฉบับเต็มของงานประชุม BioD ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ผลงานฉบับเต็มทั้งอังกฤษหรือภาษาไทยมีกำหนดส่งวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์) ส่งผลงานให้คณะกรรมการได้ที่ biod@biotec.or.th
 2. ผู้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral จะต้องจัดทำโดยมีรูปแบบ ดังนี้
  1. ผู้เสนอผลงานต้องจัดทำไฟล์ Powerpoint สำหรับนำเสนอผลงาน ส่งให้เจ้าหน้าที่รับไฟล์ก่อนนำเสนออย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  2. ผู้นำเสนอผลงานมีเวลา 20 นาที/ผลงาน : นำเสนอประมาณ 15 นาที ให้ความเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 5 นาที
 3. ผู้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster จะต้องจัดทำโดยมีรูปแบบ ดังนี้
  1. ต้องจัดพิมพ์โปสเตอร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รูปแบบขาตั้ง X-stand ขนาด 60 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร (ผู้นำเสนอนำขาตั้ง X-Stand มาเอง จำนวน 1 อัน)
  2. ดูคำแนะนำการจัดทำโปสเตอร์ได้ที่ https://www.biodconference.org
  3. ลงทะเบียนติดตั้งโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00-17.00 น. หรือวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ในบริเวณที่ผู้จัดประชุมเตรียมไว้ให้

รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผลงาน

ผลการตัดสิน

1

Mr.Colin  Strine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

Use of human dominated agricultural landscapes by king cobras
(Ophiophagus hannah)

oral

2

นางสาวกนกศรี  ทัศนาทัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทำลายแมลงสกุล Ophiocordyceps 6 ชนิดใหม่

ในประเทศไทย

poster

3

นางสาวกวิสรา  แซ่เฮง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

โครงสร้างทางอายุและเพศของปรงชัยภูมิ
(Cycas elephantipes) ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

poster

4

นางสาวกัญญรัตน์  จำปาทอง กรมวิชาการเกษตร รวบรวม และประเมินลักษณะประจำพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภค

poster

5

นายกันย์  จำนงค์ภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ความหลากหลายของไลเคนในเขตบริการและเขตนันทนาการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จังหวัดเชียงใหม่

poster

6

นายกิตติยุทธ  ปั้นฉาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชอาหารจากป่าของชาวกะเหรี่ยงและลัวะในตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

oral

7

นายกิติพัทธ์  โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานภาพการกระจายของนาก 2 ชนิดในป่าชายเลนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย

oral

8

นางขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

poster

9

นางขวัญเรือน 

นาคสุวรรณ์กุล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ในป่าดิบชื้นในประเทศไทย

oral

10

นายคมเชษฐา   จรุงพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (NTFP) ทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งและมูลค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน

oral

11

นายจตุพงษ์  พลจรัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัด

Betta stiktos ในวงค์ Osphronemidae  โดยใช้ลำดับจีโนมไมโทคอนเดรีย

poster

12

นางสาวจารุวรรณ 

เชื้อสีหะรณชัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อนุกรมวิธานและข้อมูลของราน้ำกลุ่ม “aero-aquatic” ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

poster

13

นางสาวจุฑามาศ  พุทธยากูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังบริเวณหมู่เกาะชุมพร

poster

14

นางสาวจุรีรัตน์  เอื้อพัฒนากิจ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความสามารถของราดินที่แยกจากแหล่งอุณหภูมิสูงใต้พิภพภายใต้การเจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่างๆ

poster

15

นางสาวเจนจิรา  แก้วติ๊บ มหาวิทยาลัยพะเยา การวิเคราะห์ทางเดินอาหารของอึ่งเพ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

poster

16

นายเจริญมี  แช่มช้อย มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาประชากรเม่นทะเล (Diadema setosum)  ในเขตพื้นที่คุ้มครองและนอกเขตพื้นที่คุ้มครองบริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

poster

17

นางสาวชลินทร  วิลัยศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บาร์โคดของยีน COI เพื่อการจำแนกชนิดม้าน้ำ

ในประเทศไทย

poster

18

นายชวกร  ขุนเศรษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานการค้นพบแมงมุมสกุล Atmetochilus Simon, 1887 ครั้งแรกในประเทศไทย  (Araneae, Nemesiidae)

poster

19

นายชัยยงค์  บัวบาน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่ห้วยลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา

poster

20

นายชาติชาย  โคกเขา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การศึกษาเบื้องต้นขององค์ประกอบชนิด ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพของหญ้าทะเล ณ. เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง ประเทศไทย

poster

21

นายเชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าริมน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

poster

22

นายณัฐพจน์  วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหลากหลายของผึ้งในประเทศไทย: บัญชีรายชื่อของแมลงผสมเกสรชนิดอื่นนอกเหนือจากผึ้งในสกุล Apis

poster

23

นายณัฐพจน์  วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าแมงมุมตัวร้าย: สถานการณ์การศึกษาแมงมุมในกลุ่ม Mesothelae และ Mygalomorphae ในประเทศไทย (Arachnida: Araneae)

oral

24

นางสาวณัฐรัตน์  คำเบ้าเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล

และชายฝั่ง

poster

25

นายณัฐวุฒิ  วิริยะธนาวุฒิวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การตรวจสอบไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะอย่างรวดเร็วด้วยไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะ

poster

26

นางสาวณิชารีย์  จันทร์นวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดจำแนกชนิดของปลวกเลี้ยงราในประเทศไทย

ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

poster

27

นางสาวดนญา  ธนกิจพิพัฒน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การจัดจำแนกราก่อโรคชนิดใหม่บนแมลงในอันดับ Orthoptera ในประเทศไทย

poster

28

นางสาวดาภะวัลย์  คำชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลกระทบจากพื้นที่ชายขอบป่าที่เป็นถนนต่อสังคมของนกป่าในพื้นที่ป่าดิบแล้ง

oral

29

นางสาวทักษพร 

ธรรมรักษ์เจริญ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การจัดจำแนกทางสัณฐานวิทยาและอณูชีวโมเลกุลของเห็ดสกุล Micropsalliota ในจังหวัดอำนาจเจริญ

poster

30

นางสาวเทพอัปสร  แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของเห็ดในเขตพื้นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

poster

31

นางสาวเทียมหทัย  ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม้พื้นล่างในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

poster

32

นายธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าผลัดใบในพื้นที่บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

poster

33

นายธรรมนูญ   เต็มไชย กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริมาณกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชร

oral

34

นายนนธวัช  ฉัตรธนบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรมวิธานและสัณฐานวิทยาของผึ้งปั้นดินสกุลย่อย Callomegachile Michener,1962 ในประเทศไทย (Hymenoptera; Megachilidae)

poster

35

นางสาวนรารัตน์ 

เหล่าพิเชียรพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การระบุชนิดของงู 35 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลดีเอ็นเอจากยีนบนไมโทคอนเดรีย COI และ Cytb

poster

36

นางสาวนันทภัค   โพธิสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การกระจายและความชุกชุมของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

poster

37

นายนุกูล  แสงพันธุ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ความหลากชนิดของกุ้งน้ำจืดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก

poster

38

นางสาวบงกช  วิชาชูเชิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลายหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล Padina ในประเทศไทย

poster

39

นางสาวปภัสสร  ริยะบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ความเข้มข้นต่างๆ ในการฟอกฆ่าเชื้อยอดและตาข้าง เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสิรินธรวัลลี

poster

40

นายประพันธ์  ไตรยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสำรวจไวรัสในผึ้งประจำถิ่นและไรปรสิตของไทย

poster

41

นางประภัสสร  อารีสิริสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียที่สมบูรณ์ของตุ๊กกายป่าสุราษฎร์ (Cyrtodactylus thirakupti): เครื่องหมายพันธุกรรมชนิดใหม่เพื่อบ่งชี้ประวัติวิวัฒนาการของสกุลตุ๊กกาย (Cyrtodactylus)

poster

42

นางสาวประภาพรรณ 

ซอหะซัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ความหลากหลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของเห็ดโคน

poster

43

นายประเสริฐ  ศรีกิติกุลชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อิทธิพลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะในห้องปฏิบัติการ

poster

44

นายพงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “กว๊านพะเยา” กฎหมายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

poster

45

นายพงษ์สวัสดิ์  คำสุนทร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายของราย่อยสลายซากพืช บนปาล์มสาคูและปาล์มน้ำมัน

poster

46

นางพนิดา  อุนะกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทะเลจากป่าโกงกาง: คุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์และฤทธิ์ทางชีวภาพ

poster

47

นายพรธวัช  เฉลิมวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพืชในระบบนิเวศเกาะ

poster

48

นายพลชาติ  โชติการ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การวัดออกซิเจนฟลักซ์ในหญ้าทะเลด้วยเทคนิค

eddy correlation

poster

49

นางสาวพิมลรัตน์  เทียนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเก็บรักษาเมล็ดของต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่า

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

poster

50

นางสาวเพ็ญทิพย์  วิทิตพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรมวิธานและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของผึ้งกาเหว่าในสกุล Thyreus Panzer, 1806 ในประเทศไทย

poster

51

นางเพ็ญนภา   คูวิบูลย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การท่องเที่ยวมีผลต่อชนิดและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงในภาคใต้ของประเทศไทย

poster

52

นายไพโรจน์  เสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การตรวจจับเหตุการณ์สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ปะการัง

poster

53

นางฟามีดะห์ วาเซ็ท  ทีนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แรงจูงใจช่วยให้คู่แข่งที่มีขนาดเล็กสามารถเอาชนะคู่แข่งที่ใหญ่กว่าในปูก้ามดาบ

oral

54

นางภัทรพร  รัตนวารี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สารรักษาสภาพเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวด้วยวิธีระเหยแห้ง (Liquid-drying)

poster

55

นายภาณุพงศ์  ทวิชศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้วิธีมัลติแพลซพีซีอาร์เพื่อระบุเพศในงูสมัยใหม่

poster

56

นางสาวมณีรัตน์  พบความสุข ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดจำแนกของเห็ดโคนในจังหวัดอำนาจเจริญ

poster

57

นางสาวมัตฑิกา  แดงแย้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้น

เกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

poster

58

นางสาวมาฆมาส  สุทธาชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงสร้างขนาดของหอยตะเภาบริเวณหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง จังหวัดตรัง

poster

59

นางเมทินี  วสุนธราวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี A novel spore-forming bacterium, Paenibacillus aurantiacus  isolated from ant nest soil at Ban Dung, Udonthani

poster

60

นายยุทธพงษ์  สังข์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

เฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียสำหรับบำบัดแอมโมเนียในน้ำเสียที่มีความเค็ม

poster

61

นางฤทัยภัทร  พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รูปแบบการจัดการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านพะเยา

oral

62

นางสาวละอองดาว  จงรักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

poster

63

นางสาววรธา  กลิ่นสวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางพันธุกรรมประชากรของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus)

ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย

oral

64

นายวรพงศ์  สิงห์ชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การหาลำดับเบสในระดับจีโนมของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)

poster

65

นายวรัตถ์  ศิวายพราหมณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของแมงมุมฝาปิดโบราณสกุล Liphistius (Mesothelae; Liphistiidae)

ในประเทศไทย

poster

66

นางสาววรางรัตน์  ง่วนชู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอนุรักษ์พืชผ่านทางความเชื่อดั้งเดิม: พืชเชิงสังคม

ในวัฒนธรรมม้ง

poster

67

นายวัชระ  สามสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การให้ร่มเงาบนปะการังที่ฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

poster

68

นางสาววาสนา  น้อยศรีภูมิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Metarhizium species เชื้อราก่อโรคบนหนอนด้วง ชนิดใหม่ จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก

poster

69

นายวิชัย  ภูริปัญญวานิช สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การสำรวจบัวอุบลชาติพื้นเมืองของไทยที่มีความสัมพันธ์กับบัวจงกลนี

oral

70

นายวิชิน  สืบปาละ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรัพยากรหอยตะเภาในภาวะเสี่ยง: ภาพสะท้อนจากชาวประมง

poster

71

นายวิรงค์  จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์รูปแบบของจุดแบบสองตัวแปรเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของชนิดต้นไม้ในป่า

poster

72

นายวุฒิกร  ภู่อิสสระกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายและความสัมพันธ์ที่มีต่อแมลงเจ้าบ้านของราแมลง Ophiocordyceps nutans

ในประเทศไทย

poster

73

นางสาวศิริรัตน์  สมเชื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้เทคนิคภาพถ่าย 3 มิติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปะการัง

oral

74

นางศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp.

ที่ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและการส่งเสริมการเติบโต

ของมะเขือเทศ

poster

75

นายสรวิศ  ลาภเบญจกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์รูปแบบแฮพโพลไทป์ของจระเข้ไทยและจระเข้น้ำเค็มที่เลี้ยงภายในฟาร์มประเทศไทย

poster

76

นางสาวสลิลาพร  นวลแก้ว ศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราปนเปื้อน และรายงานราที่พบจากการดำเนินงาน

รับบริการคัดแยก และจัดจำแนกรา

poster

77

นางสาวสาทินี  ซื่อตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของราทะเลใน

จังหวัดสตูล

poster

78

นายสาธิต  วงศ์บูชาศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอนโดไฟท์แบคทีเรีย Bacillus spp. สามารถในการยับยั้งเชื้อราโรคเน่าคอดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้า

poster

79

นายสายัณห์  สมฤทธิ์ผล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มูลค่าตัวเงินจากเห็ดระโงกและเห็ดป่ากินได้ชนิดอื่น

ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ

poster

80

นางสาวสิตา  ปรีดานนท์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทะเลชนิดหายากและ รายงานการค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

poster

81

นายสิทธิพร  เพ็งสกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแพร่กระจายและความชุกชุมของ 

Donax scortum (Bivalvia: Donacidae)

บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

poster

82

นายสิทธิพร  ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูลทางชีวโมเลกุลยืนยันการพบ Cantharocybe virosa: เห็ดในกลุ่มอาการ Gastrointestinal Irritant (GI) ที่รายงานครั้งแรกในประเทศไทย

poster

83

นายสิรภพ  ภูมิภูติกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการพบครั้งแรกของรา Pseudogibellula formicarum เป็นปรสิตบนรา Hirsutella sp. จากสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

poster

84

นางสาวสิริธร  ก้งเส้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย

poster

85

นางสุกาญจน์   รัตนเลิศนุสรณ์ Rajamangala University of Technology Thanyaburi การพัฒนาการปลูกโกงกางใบใหญ่ด้วยเม็ดหัวเชื้อปฏิปักษ์ผสม เพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้าง

poster

86

นางสาวสุจินดา  สมหมาย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การสำรวจเห็ดเผาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

poster

87

นางสาวสุดารัตน์  จันทะพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

poster

88

นางสาวสุธินี  สินุธก มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ Ceratophyllum demersum ในทะเลสาบสงขลา

poster

89

นางสาวสุมาลี  ทองดอนแอ กรมวิชาการเกษตร การประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส

oral

90

นายสุรพล  ชุณหบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไส้เดือนทะเล

Perinereis aibuhitensis  (Nereidae:Polychaeta) จากระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

poster

91

นางสาวสุรีย์พร  บัวอาจ กรมวิชาการเกษตร การใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi Speg.) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ในแปลงพริก

oral

92

นางอนันตนิจ  ชุมศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฤดูกาลที่มีผลต่อความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวนในภาคใต้ของประเทศไทย

poster

93

นางสาวอรจิรา  ประคองชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายของลำดับดีเอ็นเอชุดซ้ำ VSRAEP

ในสัตว์ตระกูลวารานัส

oral

94

นายอรรถชัย  คันธะชุมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ดีเอ็นเอไมโทครอนเดรียดีลูปในการศึกษา

ความผันแปรทางพันธุกรรม โคนมลูกผสมระหว่าง

Bos taurus และ Bos indicus ในเขตจังหวัดสระบุรีและ จังหวัดลพบุรี

poster

95

นายอรรัตน์  สุนทรพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Analysis of gene expression of the metabolic bone diseases Siamese crocodile (Crocodylus siamensis).

poster

96

นายอารี  สุวรรณมณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด โดยการประยุกต์ใช้ DPSIR approach

oral

97

นายอิฐสะราม  แสนสุภา มหาวิทยาลัยพะเยา ความหลากชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

oral

98

นายอุดมวิทย์  ไวทยการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร

poster

99

นายอุเทน  ภุมรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

oral

100

นายเอกนรินทร์  รอดเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของ

ไอโซพอดทะลสกุล Cirolana บริเวณชายฝั่งทะเลใน

ประเทศไทย

poster

101

นายเอกพันธ์  ไกรจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไบรโอไฟต์และไลเคนส์อิงอาศัยบนเปลือกไม้ที่พบร่วมกันแบ่งแยกเป็นสองอภิสังคม

poster

102

นางสาวเอื้อมพร 

จันทร์สองดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชในเขตป่าชุมชน

โคกกุง 2  บ้านโคกกุง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

poster

รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ ประเภท “ภาคบรรยาย”

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผลงาน

ผลการตัดสิน

1

Mr.Colin  Strine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

Use of human dominated agricultural landscapes by king cobras
(Ophiophagus hannah)

oral

2

นายกิตติยุทธ  ปั้นฉาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชอาหารจากป่าของชาวกะเหรี่ยงและลัวะในตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

oral

3

นายกิติพัทธ์  โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานภาพการกระจายของนาก 2 ชนิดในป่าชายเลนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย

oral

4

นางขวัญเรือน 

นาคสุวรรณ์กุล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ในป่าดิบชื้นในประเทศไทย

oral

5

นายคมเชษฐา   จรุงพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (NTFP) ทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งและมูลค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน

oral

6

นายณัฐพจน์  วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าแมงมุมตัวร้าย: สถานการณ์การศึกษาแมงมุมในกลุ่ม Mesothelae และ Mygalomorphae ในประเทศไทย (Arachnida: Araneae)

oral

7

นางสาวดาภะวัลย์  คำชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลกระทบจากพื้นที่ชายขอบป่าที่เป็นถนนต่อสังคมของนกป่าในพื้นที่ป่าดิบแล้ง

oral

8

นายธรรมนูญ   เต็มไชย กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริมาณกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

เขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชร

oral

9

นางฟามีดะห์ วาเซ็ท  ทีนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แรงจูงใจช่วยให้คู่แข่งที่มีขนาดเล็กสามารถเอาชนะคู่แข่งที่ใหญ่กว่าในปูก้ามดาบ

oral

10

นางฤทัยภัทร  พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รูปแบบการจัดการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านพะเยา

oral

11

นางสาววรธา  กลิ่นสวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางพันธุกรรมประชากรของช้างป่าเอเชีย (Elephas maximus)

ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย

oral

12

นายวิชัย  ภูริปัญญวานิช สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การสำรวจบัวอุบลชาติพื้นเมืองของไทยที่มีความสัมพันธ์กับบัวจงกลนี

oral

13

นางสาวศิริรัตน์  สมเชื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้เทคนิคภาพถ่าย 3 มิติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปะการัง

oral

14

นางสาวสุมาลี  ทองดอนแอ กรมวิชาการเกษตร การประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส

oral

15

นางสาวสุรีย์พร  บัวอาจ กรมวิชาการเกษตร การใช้ประโยชน์จากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี (Neonothopanus nambi Speg.) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ในแปลงพริก

oral

16

นางสาวอรจิรา  ประคองชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายของลำดับดีเอ็นเอชุดซ้ำ VSRAEP

ในสัตว์ตระกูลวารานัส

oral

17

นายอารี  สุวรรณมณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด โดยการประยุกต์ใช้ DPSIR approach

oral

18

นายอิฐสะราม  แสนสุภา มหาวิทยาลัยพะเยา ความหลากชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

oral

19

นายอุเทน  ภุมรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

oral

รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ ประเภท “ภาคโปสเตอร์”

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อผลงาน

ผลการตัดสิน

1

นางสาวกนกศรี  ทัศนาทัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทำลายแมลงสกุล Ophiocordyceps 6 ชนิดใหม่

ในประเทศไทย

poster

2

นางสาวกวิสรา  แซ่เฮง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

โครงสร้างทางอายุและเพศของปรงชัยภูมิ
(Cycas elephantipes) ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

poster

3

นางสาวกัญญรัตน์  จำปาทอง กรมวิชาการเกษตร รวบรวม และประเมินลักษณะประจำพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภค

poster

4

นายกันย์  จำนงค์ภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ความหลากหลายของไลเคนในเขตบริการและเขตนันทนาการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จังหวัดเชียงใหม่

poster

5

นางขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

poster

6

นายจตุพงษ์  พลจรัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัด

Betta stiktos ในวงค์ Osphronemidae  โดยใช้ลำดับจีโนมไมโทคอนเดรีย

poster

7

นางสาวจารุวรรณ 

เชื้อสีหะรณชัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อนุกรมวิธานและข้อมูลของราน้ำกลุ่ม “aero-aquatic” ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

poster

8

นางสาวจุฑามาศ  พุทธยากูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังบริเวณหมู่เกาะชุมพร

poster

9

นางสาวจุรีรัตน์  เอื้อพัฒนากิจ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความสามารถของราดินที่แยกจากแหล่งอุณหภูมิสูงใต้พิภพภายใต้การเจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่างๆ

poster

10

นางสาวเจนจิรา  แก้วติ๊บ มหาวิทยาลัยพะเยา การวิเคราะห์ทางเดินอาหารของอึ่งเพ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

poster

11

นายเจริญมี  แช่มช้อย มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาประชากรเม่นทะเล (Diadema setosum)  ในเขตพื้นที่คุ้มครองและนอกเขตพื้นที่คุ้มครองบริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก จังหวัดตราด

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

poster

12

นางสาวชลินทร  วิลัยศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บาร์โคดของยีน COI เพื่อการจำแนกชนิดม้าน้ำ

ในประเทศไทย

poster

13

นายชวกร  ขุนเศรษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานการค้นพบแมงมุมสกุล Atmetochilus Simon, 1887 ครั้งแรกในประเทศไทย  (Araneae, Nemesiidae)

poster

14

นายชัยยงค์  บัวบาน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่ห้วยลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา

poster

15

นายชาติชาย  โคกเขา มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การศึกษาเบื้องต้นขององค์ประกอบชนิด ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพของหญ้าทะเล ณ. เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง ประเทศไทย

poster

16

นายเชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าริมน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

poster

17

นายณัฐพจน์  วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหลากหลายของผึ้งในประเทศไทย: บัญชีรายชื่อของแมลงผสมเกสรชนิดอื่นนอกเหนือจากผึ้งในสกุล Apis

poster

18

นางสาวณัฐรัตน์  คำเบ้าเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล

และชายฝั่ง

poster

19

นายณัฐวุฒิ  วิริยะธนาวุฒิวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การตรวจสอบไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะอย่างรวดเร็วด้วยไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะ

poster

20

นางสาวณิชารีย์  จันทร์นวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดจำแนกชนิดของปลวกเลี้ยงราในประเทศไทย

ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

poster

21

นางสาวดนญา  ธนกิจพิพัฒน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การจัดจำแนกราก่อโรคชนิดใหม่บนแมลงในอันดับ Orthoptera ในประเทศไทย

poster

22

นางสาวทักษพร 

ธรรมรักษ์เจริญ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การจัดจำแนกทางสัณฐานวิทยาและอณูชีวโมเลกุลของเห็ดสกุล Micropsalliota ในจังหวัดอำนาจเจริญ

poster

23

นางสาวเทพอัปสร  แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของเห็ดในเขตพื้นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

poster

24

นางสาวเทียมหทัย  ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม้พื้นล่างในวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

poster

25

นายธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าผลัดใบในพื้นที่บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

poster

26

นายนนธวัช  ฉัตรธนบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรมวิธานและสัณฐานวิทยาของผึ้งปั้นดินสกุลย่อย Callomegachile Michener,1962 ในประเทศไทย (Hymenoptera; Megachilidae)

poster

27

นางสาวนรารัตน์ 

เหล่าพิเชียรพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การระบุชนิดของงู 35 ชนิดที่พบในประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลดีเอ็นเอจากยีนบนไมโทคอนเดรีย COI และ Cytb

poster

28

นางสาวนันทภัค   โพธิสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การกระจายและความชุกชุมของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

poster

29

นายนุกูล  แสงพันธุ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ความหลากชนิดของกุ้งน้ำจืดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก

poster

30

นางสาวบงกช  วิชาชูเชิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลายหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล Padina ในประเทศไทย

poster

31

นางสาวปภัสสร  ริยะบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ความเข้มข้นต่างๆ ในการฟอกฆ่าเชื้อยอดและตาข้าง เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสิรินธรวัลลี

poster

32

นายประพันธ์  ไตรยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสำรวจไวรัสในผึ้งประจำถิ่นและไรปรสิตของไทย

poster

33

นางประภัสสร  อารีสิริสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียที่สมบูรณ์ของตุ๊กกายป่าสุราษฎร์ (Cyrtodactylus thirakupti): เครื่องหมายพันธุกรรมชนิดใหม่เพื่อบ่งชี้ประวัติวิวัฒนาการของสกุลตุ๊กกาย (Cyrtodactylus)

poster

34

นางสาวประภาพรรณ 

ซอหะซัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ความหลากหลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของเห็ดโคน

poster

35

นายประเสริฐ  ศรีกิติกุลชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อิทธิพลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะในห้องปฏิบัติการ

poster

36

นายพงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “กว๊านพะเยา” กฎหมายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

poster

37

นายพงษ์สวัสดิ์  คำสุนทร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายของราย่อยสลายซากพืช บนปาล์มสาคูและปาล์มน้ำมัน

poster

38

นางพนิดา  อุนะกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทะเลจากป่าโกงกาง: คุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์และฤทธิ์ทางชีวภาพ

poster

39

นายพรธวัช  เฉลิมวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างและองค์ประกอบสังคมพืชในระบบนิเวศเกาะ

poster

40

นายพลชาติ  โชติการ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การวัดออกซิเจนฟลักซ์ในหญ้าทะเลด้วยเทคนิค

eddy correlation

poster

41

นางสาวพิมลรัตน์  เทียนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเก็บรักษาเมล็ดของต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่า

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

poster

42

นางสาวเพ็ญทิพย์  วิทิตพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรมวิธานและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของผึ้งกาเหว่าในสกุล Thyreus Panzer, 1806 ในประเทศไทย

poster

43

นางเพ็ญนภา   คูวิบูลย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การท่องเที่ยวมีผลต่อชนิดและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงในภาคใต้ของประเทศไทย

poster

44

นายไพโรจน์  เสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การตรวจจับเหตุการณ์สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ปะการัง

poster

45

นางภัทรพร  รัตนวารี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สารรักษาสภาพเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวด้วยวิธีระเหยแห้ง (Liquid-drying)

poster

46

นายภาณุพงศ์  ทวิชศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้วิธีมัลติแพลซพีซีอาร์เพื่อระบุเพศในงูสมัยใหม่

poster

47

นางสาวมณีรัตน์  พบความสุข ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดจำแนกของเห็ดโคนในจังหวัดอำนาจเจริญ

poster

48

นางสาวมัตฑิกา  แดงแย้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้น

เกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

poster

49

นางสาวมาฆมาส  สุทธาชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงสร้างขนาดของหอยตะเภาบริเวณหาดเจ้าไหมและหาดปากเมง จังหวัดตรัง

poster

50

นางเมทินี  วสุนธราวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี A novel spore-forming bacterium, Paenibacillus aurantiacus  isolated from ant nest soil at Ban Dung, Udonthani

poster

51

นายยุทธพงษ์  สังข์น้อย มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

เฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียสำหรับบำบัดแอมโมเนียในน้ำเสียที่มีความเค็ม

poster

52

นางสาวละอองดาว  จงรักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

poster

53

นายวรพงศ์  สิงห์ชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การหาลำดับเบสในระดับจีโนมของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)

poster

54

นายวรัตถ์  ศิวายพราหมณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของแมงมุมฝาปิดโบราณสกุล Liphistius (Mesothelae; Liphistiidae)

ในประเทศไทย

poster

55

นางสาววรางรัตน์  ง่วนชู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอนุรักษ์พืชผ่านทางความเชื่อดั้งเดิม: พืชเชิงสังคม

ในวัฒนธรรมม้ง

poster

56

นายวัชระ  สามสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การให้ร่มเงาบนปะการังที่ฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

poster

57

นางสาววาสนา  น้อยศรีภูมิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Metarhizium species เชื้อราก่อโรคบนหนอนด้วง ชนิดใหม่ จากป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย จังหวัดพิษณุโลก

poster

58

นายวิชิน  สืบปาละ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรัพยากรหอยตะเภาในภาวะเสี่ยง: ภาพสะท้อนจากชาวประมง

poster

59

นายวิรงค์  จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์รูปแบบของจุดแบบสองตัวแปรเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของชนิดต้นไม้ในป่า

poster

60

นายวุฒิกร  ภู่อิสสระกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายและความสัมพันธ์ที่มีต่อแมลงเจ้าบ้านของราแมลง Ophiocordyceps nutans

ในประเทศไทย

poster

61

นางศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp.

ที่ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและการส่งเสริมการเติบโต

ของมะเขือเทศ

poster

62

นายสรวิศ  ลาภเบญจกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์รูปแบบแฮพโพลไทป์ของจระเข้ไทยและจระเข้น้ำเค็มที่เลี้ยงภายในฟาร์มประเทศไทย

poster

63

นางสาวสลิลาพร  นวลแก้ว ศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราปนเปื้อน และรายงานราที่พบจากการดำเนินงาน

รับบริการคัดแยก และจัดจำแนกรา

poster

64

นางสาวสาทินี  ซื่อตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของราทะเลใน

จังหวัดสตูล

poster

65

นายสาธิต  วงศ์บูชาศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอนโดไฟท์แบคทีเรีย Bacillus spp. สามารถในการยับยั้งเชื้อราโรคเน่าคอดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้า

poster

66

นายสายัณห์  สมฤทธิ์ผล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มูลค่าตัวเงินจากเห็ดระโงกและเห็ดป่ากินได้ชนิดอื่น

ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ

poster

67

นางสาวสิตา  ปรีดานนท์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราทะเลชนิดหายากและ รายงานการค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

poster

68

นายสิทธิพร  เพ็งสกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแพร่กระจายและความชุกชุมของ 

Donax scortum (Bivalvia: Donacidae)

บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

poster

69

นายสิทธิพร  ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูลทางชีวโมเลกุลยืนยันการพบ Cantharocybe virosa: เห็ดในกลุ่มอาการ Gastrointestinal Irritant (GI) ที่รายงานครั้งแรกในประเทศไทย

poster

70

นายสิรภพ  ภูมิภูติกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานการพบครั้งแรกของรา Pseudogibellula formicarum เป็นปรสิตบนรา Hirsutella sp. จากสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

poster

71

นางสาวสิริธร  ก้งเส้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย

poster

72

นางสุกาญจน์   รัตนเลิศนุสรณ์ Rajamangala University of Technology Thanyaburi การพัฒนาการปลูกโกงกางใบใหญ่ด้วยเม็ดหัวเชื้อปฏิปักษ์ผสม เพื่อฟื้นฟูนากุ้งร้าง

poster

73

นางสาวสุจินดา  สมหมาย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การสำรวจเห็ดเผาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

poster

74

นางสาวสุดารัตน์  จันทะพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

poster

75

นางสาวสุธินี  สินุธก มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ Ceratophyllum demersum ในทะเลสาบสงขลา

poster

76

นายสุรพล  ชุณหบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไส้เดือนทะเล

Perinereis aibuhitensis  (Nereidae:Polychaeta) จากระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์

poster

77

นางอนันตนิจ  ชุมศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฤดูกาลที่มีผลต่อความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวนในภาคใต้ของประเทศไทย

poster

78

นายอรรถชัย  คันธะชุมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ดีเอ็นเอไมโทครอนเดรียดีลูปในการศึกษา

ความผันแปรทางพันธุกรรม โคนมลูกผสมระหว่าง

Bos taurus และ Bos indicus ในเขตจังหวัดสระบุรีและ จังหวัดลพบุรี

poster

79

นายอรรัตน์  สุนทรพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Analysis of gene expression of the metabolic bone diseases Siamese crocodile (Crocodylus siamensis).

poster

80

นายอุดมวิทย์  ไวทยการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร

poster

81

นายเอกนรินทร์  รอดเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของ

ไอโซพอดทะลสกุล Cirolana บริเวณชายฝั่งทะเลใน

ประเทศไทย

poster

82

นายเอกพันธ์  ไกรจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไบรโอไฟต์และไลเคนส์อิงอาศัยบนเปลือกไม้ที่พบร่วมกันแบ่งแยกเป็นสองอภิสังคม

poster

83

นางสาวเอื้อมพร 

จันทร์สองดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้นและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชในเขตป่าชุมชน

โคกกุง 2  บ้านโคกกุง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

poster

[/av_textblock]

[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’][/av_table]