IBD2023

>>"List of selected oral and poster presentations is ready for download". >> >>  CONTACT US: infoibd2023@gmail.com

BIOD2019

การประชุมวิชาการ

“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”
BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability”

11 – 13 กรกฎาคม 2561
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”

เป็นภารกิจหนึ่งของคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพหลักคือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพงานประชุม

บทคัดย่อ

Presentation (Slide)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน