การประชุมวิชาการ

 “1st Symposium on Mushroom Research and Cultivation Technology : Progress & Challenges”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)